Projecten

Stichting Vrienden van De Witte School

De Stichting Vrienden van de Witte School, heeft als doelstelling om De Witte School structureel financieel te ondersteunen, zowel in materiële als immateriële zin, op aspecten waarvoor het reguliere budget van de school niet toereikend of niet toegekend is en waar het niet reguliere onderwijsactiviteiten betreft. De Stichting beoogt daarmee vooral de algemene vorming, zowel in culturele als maatschappelijke zin van de leerlingen maximaal te stimuleren. Daarnaast zal ook in materiele zin (ICT, schoolplein en directe omgeving, inventaris) ondersteuning kunnen plaatsvinden. Stichting Vrienden van De Witte School wil zich onder andere inzetten voor:
Talentontwikkeling van kinderen in brede zin en meer specifiek op het gebied van:
  • Muziek, expressie, toneel, sport en spel
  • Wereldburgerschap; ontmoeting; vreemde taalontwikkeling; godsdiensten; politiek
  • Kritisch leren denken, zelf keuzes leren maken
  • Gemeenschapsgevoel creëren
  • Grotere participatie van ouders en dan niet alleen op het gebied van praktische ondersteuning
  • Plezier hebben met elkaar; kinderen onderling en ouders onderling
  • School als plek waar je (bijna) altijd graag naar toe gaat en waar je je veilig voelt
  • (verkeers-) veiligheid rondom de school
  • Bouwen aan elan en bouwen aan een identiteit
De Stichting Vrienden van De Witte School is er, middels uw giften én subsidie, in geslaagd om professioneel muziekonderwijs een vaste plek in het onderwijsprogramma te geven. Ons doel is bereikt: iedere leerling heeft iedere week muziekles! Daar zijn we ontzettend blij mee! Niet alleen is muziekonderwijs heel erg leuk, ook zijn de effecten op de ontwikkeling bij kinderen zeer positief!

Uiteraard willen we niets liever dan dit ook dit schooljaar weer structureel aan te kunnen bieden en er weer zo'n prachtig muzikaal jaar van te maken. Alle financiële ondersteuning is daarom zeer welkom! Hoe groot of hoe klein uw bijdrage ook is, alle beetjes helpen.
Voor meer informatie over de Stichting, haar bestuur en haar doelen, kunt u altijd contact met ons opnemen.
 
Wilt u de stichting financieel ondersteunen, dan zijn wij u zeer erkentelijk. Giften aan de Stichting Vrienden van de Witte School kunnen met behulp van de QR code worden overgemaakt op rekeningnummer NL40 RABO 0154 5247 00 Met vriendelijke groet,

Willeke Kouwenhoven en Fred van der WoerdSchoolproject
Eenmaal per jaar staat de school voor een periode van twee tot drie weken in het teken van het schoolproject. Door de hele school heen, dus in de groepen 1-8, wordt er gewerkt rond een bepaald thema. In de klassen wordt op het niveau van de kinderen een bepaald onderwerp uitgediept. Indien het onderwerp daar aanleiding toe geeft, wordt een tentoonstelling samengesteld met werk van de kinderen. U wordt dan in de gelegenheid gesteld de resultaten te komen bekijken.

Podiumkunst
Twee keer per jaar worden in de groepen 5 t/m 8 audities gehouden en treden leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 op voor alle leerlingen van de school.

Kinderboekenweek
Tijdens de kinderboekenweek, die jaarlijks wordt gehouden in oktober, besteden we extra aandacht aan lezen, voorlezen en stimuleren wij het plezier in lezen.  

  

Burgerschap
Burgerschap is onderdeel van ons lesprogramma. Op De Witte School stimuleren wij kinderen actief mee te denken in hoe wij met elkaar omgaan en verantwoordelijkheden te nemen. Kinderen leren conflicten op te lossen en zich in een ander te verplaatsen. Kinderen ontdekken dat ze iets kunnen betekenen voor anderen en sterken daarmee ook zichzelf. De Kanjertraining, onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, vormt de basis voor hoe wij met elkaar werken en leren. Kinderen worden weerbaar en bewust van de gevolgen van hun eigen gedrag. Leerlingen, ouders en team zetten zich jaarlijks in voor een goed doel. Ook steunt de school elk jaar de kinderpostzegelactie en doen leerlingen uit de hoogste groepen mee aan de Unicef spreekbeurt actie.
Waarom muziekonderwijs?
Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

De Witte School is een muzikale samenwerking aangegaan met Harmoniekapel Crescendo. De school wordt tijdens lessen ondersteund door de muziekvereniging. 

De school werkt onder andere met de digitale muziekmethode "Eigenwijs". Leerkrachten zijn door de makers van de muziekmethode getraind.