Documenten

Informatie GGD Hollands Midden
Voor informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin en de jeugdgezondheidszorg >> klik hier <<

Inspectierapport 2016 
Op 23 juni 2016 bracht de inspecteur van het onderwijs een bezoek aan onze school. >> inspectierapport <<
 
Scholen vergelijken 
Informatie om scholen met elkaar te vergelijken is te vinden op
>> scholen op de kaart << 
 
Schoolgids 
Veel informatie over onze school vindt u in de schoolgids. 
Klik hier voor de >> Schoolgids <<

Schoolplan 
Schoolplan voor de periode >> 2023-2027 <<
Het plan is afgestemd op Koersdocument van de Stichting OBODB

Passend Onderwijs 
Informatie over passend onderwijs >> klik hier <<
Wat is een groeidocument? >> klik hier <<

School Ondersteunings Profiel 
In het >> schoolondersteuningsprofiel << wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. 

Adviesprocedure Voortgezet Onderwijs
In dt document wordt beschreven welke stappen worden doorlopen bij het geven van een advies voor het Voortgezet Onderwijs. >> klik hier <<
Overstappen naar het VO in de regio Duin- en Bollenstreek >> klik hier <<
Niveaus in het Voortgezet Onderwijs >> klik hier <<
Passend onderwijs in de Duin- en Bollenstreek >> klik hier <<

Anti-Pestprotocol 
Het team van De Witte School is getraind en gecertificeerd om kanjertraining te geven. Het Pestprotocol dat is ontwikkeld bij de Kanjermethode beschrijft op welke wijze wij omgaan met pesten. Pesten is van alle plaatsen en van alle tijden. Het komt op elke school voor, dus ook op de onze. Het hebben van een anti-pestprotocol geeft duidelijkheid voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Meer lezen >> Anti-Pestprotocol << 

Klachten 
Bij wie kunt u terecht? Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Helaas is dit niet altijd te vermijden. Door een probleem tijdig aan de orde te stellen, is het vaak gemakkelijker om een oplossing te vinden. Blijf niet rondlopen met zaken die u dwars zitten maar kom ermee naar ons toe. Ontstaan er problemen bij uw kind of in de groep, neem dan in eerste instantie contact op met de leerkracht van uw kind. Komt u er samen niet uit schakel dan de directeur in.  Voor problemen betreffende algemene schoolzaken kunt u contact opnemen met de directeur. Lukt het niet om het probleem binnen de school op te lossen, dan kunt u zich ook tot onze schoolcontactpersonen, de externe vertrouwenspersoon >> klik hier << of het bestuur wenden.  De "regeling inzake de indiening, behandeling en afwikkeling van klachten" vindt u op de website van de Stichting OBODB.
 
Landelijke klachtencommissie  
U kunt terecht bij de Klachtencommissie als u wilt klagen over een gedraging of beslissing van iemand die bij de school betrokken is. Over wie kan ik klagen? Dit kan zijn de directeur van de school, het schoolbestuur, een leerkracht, een leerling, een ouder, een vrijwilliger, stagiaire, conciërge, ondersteunend personeel of overblijfkracht, kortom iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Kan iedereen klagen? Alleen degene die zelf ook deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kan klagen. Dat zijn dus ouders en leerlingen, maar ook leerkrachten, de directeur, ja zelfs het schoolbestuur kan klagen. Ook ex-leerlingen en hun ouders kunnen klagen. Een klacht over iets van meer dan een jaar geleden moet zeer zwaarwichtig zijn. Hebt u een klacht? Klik >> hier << om te weten welke stappen u verder kunt zetten en waaraan uw klaagschrift moet voldoen. Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs | Postbus 85191 | 3508 AD Utrecht | Tel: (030) 280 95 90 | E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
 
Schorsing en verwijdering van leerlingen 
Dit  >> beleid << treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. (juni 2015)