De Witte School
van Panhuysstraat 19
2203 JN Noordwijk
071-3615000
info@dewitteschool.nl
Contact & Route

Fijne vakantie

17-06-2016
Dank aan alle ouders die dit schooljaar hebben geholpen. Met de hulp van ouders, grootouders en een trouwe groep vrijwilligers zijn er veel extra dingen mogelijk gemaakt.

Bedankt! | Vele handen maken licht werk
Dit komt het onderwijs aan de kinderen ten goede. Het team hoopt ook komend schooljaar weer op de steun van veel ouders.
 
Website
Na de zomervakantie worden de foto's van dit schooljaar van de >> website << verwijderd. Wilt u foto's downloaden, doet u dit dan binnenkort. Inlogcode en wachtwoord vindt u in het begeleidende Digiduifbericht.

Kwaliteit
Jaarlijks beoordeelt het team de kwaliteit van de school. Bij de beoordeling van de kwaliteit worden leerlingen, ouders en personeelsleden betrokken. Vorig schooljaar ontvingen alle ouders een digitale enquête. Dit keer waren de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 aan de beurt. Het team bespreekt de uitslag van de leerlingenenquête en neemt ook de opmerkingen van de leerlingenraad mee. Ook de bevindingen van de schoolinspectie worden meegenomen in de plannen voor komend schooljaar.

Inspecteur
Op 23 juni bezocht mevrouw Nicolaes, inspecteur van het onderwijs, De Witte School. De inspecteur sprak met ouders, leerlingen, teamleden en directie. Groepen werden bezocht en documenten bestudeerd. Aan het eind van de dag presenteerde de inspecteur haar bevindingen aan het team. Op alle onderdelen voldoet onze school ruimschoots aan de eisen. De inspecteur benoemde een reeks sterke punten, waar het team enorm trots op mag zijn. Veel van de genoemde ontwikkelpunten zijn bij het team bekend en worden al opgepakt. Klik >> hier << voor het definitieve inspectierapport.

Schoolkamp
De leerlingen uit de groepen 7 en 8 hebben afgelopen week genoten van een geslaagd schoolkamp in Hattem. Sponsors heel erg bedankt voor de gulle gaven. Op de foto de begeleidende ouders en teamleden. Zij zorgden samen voor een geweldige sfeer, een goed programma en uitstekende catering. Heel veel dank!

 
Leerlingenraad
Eind mei vulden 84 jongens en 88 meisjes uit de groepen 5 tot en met 8 een digitale vragenlijst in. De vragenlijst is afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs en behandelt onderwerpen zoals het schoolklimaat, pedagogisch handelen, didactisch handelen en sociale veiligheid. De leden van de leerlingenraad bespraken de uitslag van de vragenlijst met hun leerkracht en deelden hun conclusies op donderdag 9 juni met Tia Vogelaar, de directeur. Belangrijkste punten volgens de leerlingenraad:
 • Muziekonderwijs is een verbeterpunt
 • Laatkomers mogen wel wat strenger worden toegesproken door de leerkrachten (tenzij het de schuld is van de ouders)
 • De leerlingen willen de lessen vaker nabespreken met hun leerkracht
 • De leerlingen vinden De Witte School een fijne school
 • De leerkrachten geven goed les
 • Het lukt niet altijd om zelf ruzietjes op te lossen. Het zou fijn zijn als de pleinwacht tijdens de overblijf iets meer helpt.
 • De leerlingenraad vindt het een goede zaak dat zij mogen meepraten over schoolzaken
Aanvraag Muzieksubsidie
De blokfluitlessen in groep 4 door Willeke Kouwenhoven, instrumentenworkshops van Music Boulevard in groep 5-6, het liedrepertoire dat meester Eric met de kinderen instudeert en de bezoekjes aan theater In de Muze ervaren team en leerlingen als leerzaam, zinvol en leuk.
Stichting Vrienden van De Witte School wil het muziekonderwijs een impuls geven. Om ondersteuning van de leerkrachten en méér muzieklessen door vakdocenten mogelijk te maken wordt een >> subsidieaanvraag << ingediend. Stichting VVDWS gaat tevens op zoek naar sponsors.
Initiatiefnemers zijn Maarten Duijndam, Hein de Jong en Richard van Ommeren. Nathalie van de Haak is contactpersoon namens het team en werkt samen met Stichting VVDWS een plan uit.

 
Vacature medezeggenschapsraad
Na de zomervakantie komt er een zetel vrij in de medezeggenschapsraad. Ouders die belangstelling hebben om zitting te nemen in de medezeggenschapsraad kunnen contact opnemen met Sietske Kulk, voorzitter van de MR. Dit kan door een mail te sturen naar Sietskekulk@hotmail.com
Na de zomervakantie start de MR een procedure en kunnen belangstellende ouders zich officieel kandidaat stellen. Op 23 juni is de laatste vergaderingen van de medezeggenschapsraad in dit schooljaar.
Luurt van der Ploeg heeft zijn voorzitterszetel overgedragen aan Sietske Kulk. Vanwege drukke werkzaamheden neemt Luurt op 23 juni afscheid van de MR. Ook voor Richard van der Weide is het de laatste MR vergadering. Beide heren worden namens de team- en oudergeleding en directie heel hartelijk bedankt voor hun positieve inbreng in de MR.
De oudergeleding van de MR met ingang van 1 augustus 2016:
 • Sietske Kulk (voorzitter)
 • Derek Huizer (penningmeester)
 • Cara Molenbeek
 • Jolijn Alexandropoulus
 • vacature
De personeelsgeleding met ingang van 1 augustus 2016:
 • Stephanie Peters (secretaris)
 • Carolina Noordraven
 • Annet Martens
 • Martine Ringeling
 • Marit Zonderwijk
Vergaderschema:
20 september 2016, 15 november 2016, 17 januari 2017, 14 maart 2017, 16 mei 2017 en 22 juni 2017.
Aanvang 19.30 uur in de personeelskamer van de school.

Luurt van der Ploeg blijft komend schooljaar actief als voorzitter van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting OBODB).

Vorige berichten
Oranjemarkt >> lees meer <<
Actieve leerlingen >> lees meer <<
Een goed begin >> lees meer <<
December >> lees meer <<
Respect >> lees meer <<
Raar maar waar >> lees meer <<
Een 10 voor De Witte School >> lees meer <<
Schoolzwemmen >> lees meer <<
Nationale helden >> lees meer <<